Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.5m FM

Pensionarernas behov ska kartlaggas

opinion

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att göra en analys av de nuvarande formerna för pensionärernas inflytande i vissa samhällsfrågor och redovisa förslag till hur dessa kan utformas i framtiden. Pensionärerna utgör en stor och växande andel av Sveriges befolkning.

Jag avser här och i det följande med benämningen pensionärer såväl ålders- som förtidspensionärer.

digitalcamerasource.info, c digitalcamerasource.info skattereform .....

Frågor om samhällets utformning liksom förändringar och reformer som genomförs av de politiska församlingarna på lokal, regional och central nivå berör pensionärerna i lika hög grad som andra grupper i samhället.

Vissa frågor berör emellertid pensionärerna i högre grad än andra. Pensionärernas organisationer bedriver i Pensionarernas behov ska kartlaggas av företrädare för olika pensionärsgrupper ett viktigt arbete i sådana frågor.

Det är därvid betydelsefullt att pensionärerna ges möjlighet att utöva inflytande på frågor som har särskilt intresse för pensionärerna som grupp.

digitalcamerasource.info -for-barn-med-behov-av-sarskilt-stod,c T+ .. /se/utbildningsdepartementet/r/segregationens-mekanismer-ska-kartlaggas...

För att öka kontakterna mellan kommunerna och pensionärernas företrädare har inom de flesta kommuner och landsting inrättats pensionärsråd med uppgift att rådslå om dessa frågor som är av särskild vikt för pensionärerna. Pensionärernas inflytande på den statliga sidan kommer till uttryck på olika sätt. Sedan länge har överläggningar förekommit mellan regeringen och pensionärsorganisationerna inom många centrala områden.

Kontakter har regelbundet förevarit inför större beslut t. Pensionärernas organisationer är också regelmässigt representerade i utredningar av betydelse för Pensionarernas behov ska kartlaggas. Sammantaget kan konstateras att omfattande kontakter redan nu finns mellan företrädare för regeringen och pensionärernas organisationer.

Frågan om formerna för pensionärernas medinflytande har aktualiserats i flera sammanhang.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO

Där slås fast att det är naturligt att regeringen och de centrala statsmyndigheterna, innan beslut som är av stor vikt för de äldre fattas, låter företrädare för pensionärerna komma till tals. Man framhåller att arbetsformen med överläggningar bör utvecklas och fördjupas. Samtidigt understryks att det inte är fråga om någon förhandlingsrätt i de former som används av parterna på arbetsmarknaden.

Sammanfattning

Äldreberedningen har i sitt arbete behandlat frågor som rör de äldres inflytande i samhället. Någon total analys av pensionärernas inflytande har dock inte genomförts. Pensionärernas riksorganisation PRO har i skrivelse till regeringen den 26 februari hemställt om att överläggningar skall komma till stånd mellan regeringen och PRO för närmare utformning av en reell överläggningsrätt för pensionärsorganisationer.

Jag vill för egen del understryka betydelsen av de överläggningar som hittills ägt rum med pensionärernas organisationer. Det är viktigt att representanter för pensionärerna får redovisa sin mening innan för dem avgörande beslut fattas. Det bör uppdras åt en särskild utredare att analysera de nuvarande formerna för pensionärernas inflytande och redovisa förslag till hur dessa kan utformas i framtiden.

I uppdraget bör ingå att pröva förutsättningarna för att införa en överläggningsrätt för pensionärerna i frågor som särskilt berör pensionärerna som grupp.

En sådan överläggningsrätt får dock inte innebära förhandlingsrätt i den mening som avses mellan avtalsslutande parter. Som grund för sitt arbete bör utredaren göra en sammanställning av de olika sätt på vilka kontakter idag sker mellan statsmakterna å Pensionarernas behov ska kartlaggas sidan och pensionärsorganisationerna å den andra.

En viktig uppgift för utredaren bör vara att kartlägga pensionärernas representation i beslutande organ på olika nivåer. Jag avser då såväl politiska församlingar som intresseorganisationer av olika slag.

Kartläggningen bör även omfatta ev. Likaså bör förekomsten av ev. I sammanställningen bör ingå både formaliserade kontakter t. Utredaren bör också redovisa hur inflytandefrågorna lösts på andra jämförbara områden och sammanställa de erfarenheter som Pensionarernas behov ska kartlaggas i dessa sammanhang.

Till Statsrådet och chefen för...

Utifrån de gjorda sammanställningarna bör utredaren analysera innebörden Pensionarernas behov ska kartlaggas av det sätt på vilket pensionärernas medinflytande hittills skett och beskriva för- och nackdelar med detta förfarande. Konsekvenserna bör beskrivas ur såväl statens som pensionärernas synpunkt. Många av de frågor som berör pensionärerna har också stor betydelse för andra samhällsgrupper.

Sådana konsekvenser bör därför också beskrivas. Grundläggande för den parlamentariska demokratin är att olika samhällsgruppers behov, intressen och åsikter m.

Det bör därför vara en viktig uppgift för utredaren att klarlägga vilka områden som mot denna bakgrund bör bli föremål för särskilda åtgärder i syfte att komplettera och förstärka pensionärernas infytande. Jag vill dock framhålla att det inte kan komma i fråga att skapa en förhandlingsrätt i den bemärkelse och med de Pensionarernas behov ska kartlaggas denna har i avtalssammanhang mellan arbetsmarknadens parter.

I sitt arbete bör utredaren ta hänsyn till den ökande andel pensionärer som har invandrarbakgrund och som ofta har särskilda behov och önskemål. Utredaren har att beakta de kommittédirektiv Dir.

digitalcamerasource.info ://digitalcamerasource.info //1/16/ledare-sverige-ar-i-akut-behov-av-en-integrationspolitisk-offensiv digitalcamerasource.info

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för socialdepartementet. Vidare hemställer jag Pensionarernas behov ska kartlaggas regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta femte huvudtitelns utredningsanslag.

Formerna för pensionärernas medinflytande Pensionarernas behov ska kartlaggas olika samhällsfrågor av särskilt intresse för pensionärerna Innehåll Beslut vid regeringssammanträde Mitt förslag Bakgrund Uppdraget Hemställan Beslut. Pensionarernas behov ska kartlaggas förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att göra en analys av de nuvarande formerna för pensionärernas inflytande i vissa samhällsfrågor och redovisa förslag till hur dessa kan utformas i framtiden.

Bakgrund Pensionärerna utgör en stor och växande andel av Sveriges befolkning. Uppdraget Jag vill för egen del understryka betydelsen av de överläggningar som hittills ägt rum med pensionärernas organisationer. Utredarens arbete bör bedrivas skyndsamt och vara avslutat under andra halvåret Hemställan Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare, omfattad av kommittéförordningen Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan.

Utredningen menade att socialtjänsten vid behov borde ta initiativ i denna fråga. att kartlägga hur och i vilken omfattning kommunerna stödjer pensionärernas.

Kartlägga äldre människors behov varje eller vartannat år. Barn nämns inte någon Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF). En särskild äldrepolitik kan. Det friska hos de personer som behöver vård och omsorg ska stödjas. Man anser att. styrelserna skulle kunna kartlägga i vilken omfattning som behov av indivi- duellt bedömda .

för att tillgodose pensionärernas behov av sociala insatser.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde