Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.9m FM

Foretag kan bli borsmedlem

opinion

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade Foretag kan bli borsmedlem av regeringsprotokoU. I propositionen föreslås att i börslagstiftningen införs möjUghet för styrelsen för Stockholms fondbörs att i vissa Foretag kan bli borsmedlem tillfälligt av­bryta notering och handel vid fondbörsen med värdepapper av visst slag. Vidare föreslås vissa bestämmelser som syftar till att trygga att aktiemarknaden och börsstyrelsen erhåller den information om börs­bolagen som behövs för att börshandeln skall ske på ett sätt som är förenligt med god affärssed.

Lag om ändring i lagen Härigenom föreskrives i fråga om lagen Om tillsynsmyndigheten", 37 a §§, av nedan angivna lydelse. Nuvarande lydelse                         Föreslagen lydelse.

Under tid då sådant förordnande om avbrytande av handel och no­tering som avses i 27 § 5 gäller får fondkommissionär icke, vcu-e sig vid eller utanför fondbörsen, avtala eller medverka till avtal om köp eller försäljning av fondpap­per som förordnandet avser.

Navigeringsmeny

Upp­görelse får dock ske av redan av­slutade affärer. Börsstyrelsen handhar ledningen av fondbörsens verksamhet och förvaltningen av dess angelägen­heter. Det åligger styrelsen att i allt vad på styrelsen ankommer sörja för att fondbörsens verksam­het äger rum på ett tillfredsstäl­lande sätt.

Börsstyrelsen skall följa kursbildningen vid börsen och se till att handeln där sker under för­hållanden som överensstämma med lag och annan författning samt god affärssed. Den som har utgivit värdepapper vilket har inregistrerats vid fond­börsen eller annan som har trätt i utgivarens ställe samt börsmed­lem och ombud för denne skola lämna börsstyrelsen de upplysning­ar som styrelsen anser behövliga för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och börsordningen.

Ledamot av börsstyrelsen, sly-relsesuppleant Foretag kan bli borsmedlem befattningsha­vare vid fondbörsen får ej obehö­rigen yppa eller nyttja vad han har erfarit i förtroende under uppdra­get eller i tjänsten beträffande an­nans affärsförhållanden eller per­sonliga förhållanden. Bestämmelser om åtal och på­följd för brott mot tystnadsplikt finnas i brottsbalken. Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­gift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Proposition om ändring i lagen Med stöd av Foretag kan bli borsmedlem. De sakkunniga antog namnet fondbörsutredningen.

Ordlista - Ordförklaring för börsmedlem...

Ar fick jag Kungl. Utredningen, som tidigare över­lämnat tre betänkanden, vilka delvis föranlett lagstiftning, har i ytterli­gare ett delbetänkande' SOU Utredningen fortsätter sitt uppdrag beträffande lagstiftningen om fondkommissionsrörelse. Yttranden över betänkandet Fondbörsen har efter remiss avgetts av bankinspektionen, försäkringsinspektionen, riksrevisionsverket, riksskat­teverket, riksåklagaren, hovrätten över Skåne och Blekinge, kammarrät­ten i Stockholm, kommerskollegium, patent- och registreringsverket, nä­ringsfrihetsombudsmannen, länsstyrelserna i Kalmar, Malmöhus, Göte­borgs och Bohus samt Gävleborgs län, års kapitalmarknadsutred­ning.

Familjeföretagens förening, Folksam, fuUmäktige i Sveriges riks­bank, fullmäktige i riksgäldskontoret, Föreningen Auktoriserade reviso­rer. Svenska bank­mannaförbundet, Svenska fondhandlareföreningen, Svenska försäkrings­bolags riksförbund, Svenska handelskammarförbundet. Svenska sparbanksföreningen, Sveriges advokatsamfund, Sveriges akademikers centralorganisation SACOSveriges aktiespara­res riksförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges uidustriförbund, Sve­riges jordbrakskasseförbund.

Kommerskollegium har överlämnat yttranden från Stockholms han­delskammare, Skånes handelskammare, handelskanmiaren i Göteborg — Västsvenska handelskammaren, handelskammaren i Karlstad, han­delskammaren för Örebro och Västmanlands län samt handelskamma­ren i Gävle. Stockholms handelskammare, Skånes handelskamrhare, handelskam­maren i Göteborg, handelskammaren för Örebro och Västmanlands län, handelskammaren i Gävle, Svenska handelskammarförbundet, SAF, Sveriges grossistförbund samt Sveriges industriförbund har, Foretag kan bli borsmedlem vissa tillägg, åberopat ett av Näringslivets börskommitté avgivet yttrande näringslivet.

Foretag kan bli borsmedlem betänkandet SOU Fondbörsverksamheten föreslås liksom hittills få bedrivas endast med StatUg auktorisation och under bankinspektionens tUlsyn. Stock­holms fondbörs föreslås få karaktär av riksbörs och få ensamrätt i fråga om fondbörsverksamhet.

Även den handel och notering beträffande icke inregistrerade värdepapper som f. Fondbörsen föreslås emellerUd få rätt att med bankinspektionens tiUstånd uppdra åt sammanslutning av svenska fondkommissionärer att i viss utsträckning besluta om inregistrering av värdepapper vid fond­börsen och ombesörja notering av kurs i fråga om dessa.

Förslaget in­nehåller även vissa ändringar beträffande inregistreringen av värdepap­per, bl. Vidare föreslås möjlighet att för viss kortare Ud avbryta handel och notering beträffande ett värdepapper och förbud för fondkommis­sionär att under samma tid göra affärer i värdepapperet i fråga. Utredningen har dessutom föreslagit ändrade regler om samman­sättningen av styrelsen för Stockholms fondbörs och sättet för utseende av ledamöter och suppleanter.

Dessa förslag, som innebar att det all­männa skulle ha en ökad representation i börsstyrelsen, låg till grand för de ändringar i fondbörslagstiftningen, som trädde i kraft vid in­gången av år prop. Förslagen i betänkandet syftar till en delreform inom svensk fond­handel, som bl. Som nyss har nämnts avser utredningen att behandla reglerna om fondkommissionsrörelse för sig i ett senare betän­kande. Jag ansåg därför att prövningen av de framförda förslagen utom såvitt gäller reglema om börsstyrelsens sammansättning borde anstå tUl höstendå resul­tatet av utredningsarbetet beträffande fondkommissionsrörelsen beräkna­des föreligga.

Det har numera visat sig att utredningens slutbetänkande kan väntas föreligga först under hösten innevarande år. Behovet av reg­ler som syftar till att trygga att allmänheten och börsstyrelsen snabbt erhåller all för kursbildningen erforderlig information om ett börsbolag och dess aktier samt regler som medger att handel med och notering av ett värdepapper tillfälligt kan avbrytas har emellertid blivit allt starkare.

Det är därför enligt min mening angeläget att redan nu ta upp frågan om att införa sådana bestämmelser i lagstiftningen. Den som driver sådan rörelse kallas fondkommissionär 1 §. För att utöva fondkommissionsrörelse krävs tillstånd, för bankaktiebolag av regeringen och för andra juridiska eller fysiska personer av bank­inspektionen 2 §. Föratsättning för tillstånd är bl. Tillstånd att driva fondkommissionsrörelse kan förfalla eller bli åter­kallat under vissa omständigheter 12—16 §§.

Fondbörsverksamheten regleras författningsmässigt dels i fondkom­missionslagen, dels Foretag kan bli borsmedlem en av regeringen fastställd börsordning senast fastställd SFS Bankinspektionen har tiUsyn också över fondbörsverksam­heten. Enligt 26 § fondkommissionslagen fordras regeringens tiUstånd för att upprätta fondbörs.

Föratsättning för sådant tillstånd är att bör­sen prövas bli till nytta för det allmänna. TUlståndet kan under vissa förutsättningar återkallas 26 § andra stycket.

Vid ansökan om till­stånd skall fogas förslag till börsordning. Förslagets överensstämmelse med lag och andra författningar och dess ändamålsenlighet i övrigt. I 31 § ändrad se­nast Styrelsen skall bestå av nio ledamöter.

Ordförande, vice ordförande och ytterli­gare två ledamöter utses av regeringen. I övrigt väljs en ledamot av fuU­mäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret gemensamt, en av vardera Svenska handelskammarförbundet och Sveriges industriför­bund samt två ledamöter av medlemmarna av fondbörsen. Börsstyrelsens uppgifter är enligt 32 § att handha ledningen av fondbörsens verksam­het och förvaltningen av dess angelägenheter och att sörja för att verk­samheten äger rum på ett tiUfredsstäUande sätt.

Enligt 27 § fondkommissionslagen skall börsordningen innehålla be­stämmelser om bl. I börsordningen för Stockholms fondbörs anges börsens ändamål vara dels att bereda köpare och säljare regelbundna tillfällen att av­sluta affärer i värdepapper, dels att med anledning av efterfrågan, ut­bud och avslut vid börsen notera köp- sälj- och betalkurser för värde­papper.

Köp och försäljning vid börsen får bara ske Foretag kan bli borsmedlem börsmed­lem eller godkänt ombud för denne, börsombud.

Ar åsidosättandet mindre allvarligt eller...

Endast fondkommis­sionär kan bli börsmedlem. Frågor om medlemskap och godkännande av börsombud prövas av börsstyrelsen. Om börsmedlems tillstånd att driva fondkommissionsrörelse förfaller eller återkallas, upphör samti­digt börsmedlemskapet. Bryter medlem mot börsordningen eller före­skrifter för börsen i övrigt eller finner börsstyrelsen att han inte längre är lämplig som börsmedlem, kan styrelsen förordna att medlemskapet skall upphöra.

Motsvarande gäller godkännande för börsombud. Vid lindrigare överträdelse får styrelsen ge börsmedlem resp. Affärer och noteringar vid fondbörsen får enligt börsordningen avse bara värdepapper som inregistrerats där börspapper. Som börspapper kan inregistreras svenska aktier, aktier i utländskt dotterbolag till svenskt bolag, vars aktier är inregistrerade vid börsen, svenska och utländska obligationer samt partial- och förlagsbevis som utfärdats i Sverige.

Bland vUlkoren för registrering i övrigt kan nämnas att aktier i bolag vars aktiekapital understiger fem milj. För utländska obligationer gäller dessutom bl. Börsstyrelsen beslutar Foretag kan bli borsmedlem inregistrering av värdepapper och har rätt att infordra Foretag kan bli borsmedlem upplysningar som behövs för prövning av frågan.

Företag vars värde­papper inregistrerats vid fondbörsen har viss upplysningsplikt. Före­taget skall sålunda inge årsredovisningar och revisionsberättelser tUl börsstyrelsen och bankinspektionen  och  tillställa börsstyrelsen  andra.

Före­taget är också skyldigt att på begäran av börsstyrelsen lämna denna de upplysningar som behövs för värdepapperets notering vid fondbörsen. Börspapper skall enligt börsordningen avföras från notering bl. Börsstyrelsen kan också självmant besluta att börspapper skall avregistreras, om papperet inte omsatts vid fondbörsen minst en gång under de senaste två åren eller Foretag kan bli borsmedlem styrelsen anser att papperet av annan anledning inte längre bör noteras.

På fondbörsen var vid utgången av år inregistrerade aktier i bolag till ett Foretag kan bli borsmedlem nominellt belopp av 16,6 mUjarder kr. Under samma år omsattes värdepapper tUl ett sammanlagt belopp av 2,8 miljarder kr.

Utom den egentliga börshandeln förekommer i fondbörsens lokaler också handel med de värdepapper, som är upptagna på den s. För denna lista svarar Svenska fondhandlareföreningen. Listan upprättas på grundval av de affärer som görs i vissa värdepap­per vilka inte är inregistrerade vid fondbörsen. Såväl svenska som ut­ländska värdepapper är upptagna på denna lista. Utom aktier och ob­ligationer förekommer också andelar i aktiefonder.

Vid års ut­gång noterades aktier i ett trettiotal bolag till ett sammanlagt nomi­nellt belopp av ca 1,2 miljarder kr. Omsättningen under året var ca 60 milj. Utredningen behandlar utförligt frågan om vilka krav som bör gälla för inregistrering av aktier vid fondbörsen. Vid sidan av en översyn av bestämmelserna och principerna i fråga om krav på ett börsbolags storlek, marknadsunderlaget för dess aktier samt bolagets kvalitet lägger utredningen stor vikt vid att det skapas garantier för att ett börsbolag kommer att tUlgodose såväl allmänhetens som börsstyrelsens behov av informaUon om bolaget.

Efter förebild frän vad som gäUer vid vissa större utländska fondbörser föreslår utredningen därför att bolag, som ansöker om inregistrering av aktier vid fondbörsen, i ett mellan börsstyrelsen och bolaget upprättat avtal, s. Vad gäller informationsplikten gentemot allmänheten bör börsbola­gen i fråga om årsredovisning, delårsrapporter och emissionsprospekt åta sig att i princip håUa den standard beträffande innehåll, offentliggö­rande m. Foretag kan bli borsmedlem bör bolag i inregi­streringskontraktet åta sig att omedelbart efter beslut om Foretag kan bli borsmedlem av bolagets aktier tillhandahålla allmänheten ett introduktionsprcspekt med uppgifter om bolagets ekonomiska ställning och andra förhållan­den.

Inregistreringskontraktet bör också innehålla åtagande av börs­bolaget att informera allmänheten om fusionsbeslut samt andra beslut och händelser rörande bolaget som är av väsentlig vikt för bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Utredningens närmare synpunkler på information om sådana beslut och händelser av UllfälUg karaktär berörs ytterligare i slutet av detta avsnitt. Åtagande av bolag i inregistreringskontrakt att i olika avseenden läm­na börsstyrelsen information om bolaget syftar till att göra det möjligt för börsstyrelsen att fullgöra sina uppgifter i fråga om börsverksamhe­ten.

Ar åsidosättandet mindre allvarligt eller...

Utredningen syftar därvid främst på börsstyrelsens uppgift att följa kursbUdningen vid fondbörsen och tillse att handeln där sker i laggill ordning och eljest enligt god affärssed. Särskilt börsstyrelsens uppgift att besluta om avregistrering av ett värdepapper eller att — enligt de nya regler som föreslås i betänkandet — besluta om att temporärt avbryta börshandel och notering beträffande visst värdepapper förutsätter att börsstyrelsen kan få erforderliga upplysningar från börsbolagen.

I första hand skall bolagen utfästa sig att utan anmaning tillställa börsstyrelsen redovisningshandlingar, prospekt m. Vidare skall bolagen åta sig att självmant meddela börsstyrelsen Foretag kan bli borsmedlem för sammanträde med bolagsstyrelsen i de fall Foretag kan bli borsmedlem denna avses fatta be­slut om förhållande av stor vikt för värderingen av bolagets aktier.

Punkt fastslår att en börsmedlem inte får lägga order som saknar Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Ordlista - Ordförklaring för börsmedlem - ctl00_cph1_pg_Image1 STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig som driver eller tänker starta företag. börsmedlem än vad bolaget gör inte kan få sina aktier återköpta av bolaget genom . De allra flesta företag eftersträvar en långsiktig och stabil.

Generalklausulen kan även bli tillämplig i andra fall, digitalcamerasource.info om ett förvärv.

MORE: Lind kan bli stafettjoker

MORE: Vi vagrar bli knackta

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde