Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

144.2m FM

Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod

opinion

Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör familjerätt.

Tvärtom finner vi stöd för...

Det gäller till exempel vårdnad, umgänge, adoption och faderskapsutredningar. Enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa vara avgörande. Med stöd och samarbetssamtal hjälper vi er föräldrar att komma överens om vad som fungerar bäst för ert barn. Familjerätten kan upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. När föräldrar är i tvist genomför familjerätten vårdnads- boende- och umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten.

Familjerätten utreder och fastställer också faderskap för att säkerställa barnets juridiska rättigheter och vetskap om sitt ursprung. Efter ansökan från par eller ensamstående gör familjerätten en medgivandeutredning som används som underlag när du ansöker om att få adoptera barn. Kommunen erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans.

Genom samarbetssamtal kan ni som föräldrar få stöd i att komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och försörjning. Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria, och vid samtalen råder sekretess. Du kan läsa mer om sekretess under rubriken. Du kan också läsa mer i Socialstyrelsens broschyr Samarbetssamtal — ett stöd för föräldrar vid separation, som du hittar på Socialstyrelsens webbplats. Familjerättssekreteraren och ni föräldrar planerar samtalens syfte och innehåll tillsammans.

Oftast träffar familjerättssekreteraren er både enskilt och gemensamt. Tillsammans med er föräldrar försöker vi hitta lösningar som är bra för barnet och som ni båda kan acceptera.

Vi rekommenderar även föräldrar att delta i vårt arbete med att sätta barnen i fokus vid separationer — BIFF. Om ni är överens kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Vi kan även upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Läs om det under rubriken Avtal och överenskommelser. Ett avtal om vårdnad, boende och umgänge måste vara skriftligt och godkänt av socialnämnden för att det ska vara giltigt och kunna verkställas av domstol. Ni kan också komma överens om underhållsbidrag. Läs mer om det under rubriken Barns försörjning. På uppdrag av er föräldrar kan familjerättssekreteraren prata med barnet, om det bedöms lämpligt utifrån barnets ålder och mognad.

Alla barn hanterar sin situation olika när föräldrar är separerade. Syftet med samtalen är att informera och ge barnen möjlighet att prata.

Vi kan även hänvisa vidare vid behov, Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod till kommunens arbete med barn som kommit i kontakt med våld, missbruk eller psykiskt sjuka personer — Frizon.

Läs gärna rapporten Lyssna på mig — barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter, med barns oförvanskade berättelser. Rapporten ger användbar kunskap om barnets perspektiv och behov under, och efter, en skilsmässa. Du hittar den på BRIS webbplats. Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo, och hur umgänget med den andra föräldern Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod se ut.

Då kan familjerätten hjälpa till med att upprätta ett avtal. Har du frågor om avtal som reglerar sådant som vårdnad, boende, umgänge och försörjning kan du kontakta familjerätten. De som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare.

Vårdnadshavare är skyldiga att ansvara för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Ett barn står under vårdnad av bägge sina föräldrar gemensam vårdnad eller en av föräldrarna ensam vårdnad.

Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Barnet har rätt till umgänge med den förälder som hen inte bor tillsammans med.

Umgänget är till för barnet och det är barnets behov och intressen som ska vara avgörande. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa. Det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, mejl eller på andra sätt. Föräldrar har möjlighet att skriva avtal när de vill göra förändringar i vårdnaden om barnet, förutsatt att de är överens. Socialnämnden godkänner avtal om gemensam vårdnad om inte avtalet är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Om avtalet innebär att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad ska socialnämnden godkänna det om det är till barnets bästa. Om föräldrarna vill ändra vårdnaden från ensam till gemensam och de inte har tvistat om vårdnaden tidigare, kan Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Vid gemensam vårdnad kan föräldrarna avtala om barnets boende. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det är till barnets bästa.

Anhörigstöd - till barn/unga 6-18...

Föräldrar kan avtala om barns umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Ett umgängesavtal kan reglera, förändra eller fastställa nuvarande umgänge. Ett avtal upprättat på familjerätten kan ersätta en tidigare dom eller ett tidigare godkänt umgängesavtal. Socialnämnden kan godkänna avtalet om det är till barnets bästa. Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn tills barnet fyller arton år. Går barnet i grundskolan eller gymnasieskolan är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller tjugoett år.

Det kan du läsa mer om i föräldrabalken7 kapitlet 1 paragrafen.

Föräldraledighet

Båda föräldrarna är ansvariga för sitt barns försörjning. Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna behöver vanligtvis ingen betala underhåll för barnet, men om barnet bara bor hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om barnet bara bor hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag.

Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på vilka behov barnet har, och på hur föräldrarnas ekonomi ser ut. I vissa fall ska en förälder betala underhållsbidrag även då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag som hen ska kan du ansöka hos Försäkringskassan om underhållsstöd, ett ekonomiskt stöd som de betalar ut i vissa fall. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. Information om kostnader för barn i olika åldrar finns på Konsumentverkets webbplats.

Många kostnader förändras Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod du separerar.

och skydd dessa barn behöver...

Du får tips och hjälp med vad du ska tänka på under rubriken Att separera med barn, på Konsumentverkets webbplats. Du hittar information om barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och underhållsbidrag på Försäkringskassans webbplats. Om du har barn som går på gymnasiet eller studerar "Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod" universitetet har de rätt till studiebidrag om de sköter sina studier.

Studiebidrag betalas ut av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Har du svårt att klara av din ekonomi kan du få råd och stöd av kommunens budget- och Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod. Om ni föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn kan ni vända er till tingsrätten som då har mandat att besluta om barnets framtid.

Under processen i tingsrätten kan man behöva hjälp av en advokat. Familjerätten träffar er föräldrar en och en för enskilda samtal. Samtalen har fokus på barnet och du som förälder får beskriva barnets behov, personlighet och intressen. Du får också berätta om din uppfattning om dig själv, den andra föräldern samt om föräldraansvar och samarbete.

Vi gör dessutom hembesök hos er föräldrar med barnet närvarande. Vi samtalar med barnet utifrån ålder och mognad i syfte att få kunskap om hur barnet har det i sin vardag och sina relationer.

Om du eller ditt barn vill veta hur det går till när familjerätten träffar er rekommenderar vi att du ser filmen Hugo besöker familjerätten. Vi pratar även med människor som genom sitt arbete känner barnet, till exempel på förskola eller skola.

Under utredningsprocessen rekommenderar vi er föräldrar att delta i samarbetet BIFF Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod, som är ett samarbete för att synliggöra barnets situation i konflikter som gäller vårdnad, boende och umgänge. Utredningen har fokus på föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov efter en separation, och varje förälders förmåga att stödja barnets kontakt med den andra föräldern. Vi ser också till barnets behov av stabilitet och varaktighet när det gäller utbildning och boende.

Vi hämtar uppgifter från socialregistret, och ibland ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastnings register. Familjerättens utredning mynnar ut i en bedömning och ett förslag. Ni föräldrar får möjlighet att komma med synpunkter på utredningen innan vi lämnar den till tingsrätten som fattar beslut. Om ni föräldrar vill försöka enas genom samarbetssamtal kan ni när som helst begära att utredningen ska vara vilande. Vi kan också avbryta utredningen om ni föräldrar kommer överens.

Överenskommelsen kan då fastställas genom domslut i tingsrätten eller ett juridiskt bindande avtal upprättat med hjälp av familjerätten. Behöver ditt barn hjälp med att må bra igen efter att ni föräldrar separerat? Eller behöver du själv hjälp med att hitta fotfästet efter en separation? Syftet med BIFF är att synliggöra barnets situation i konfliker som gäller vårdnad, boende och umgänge.

BIFF står för Barnen i föräldrarnas fokus och är namnet på ett samarbete mellan antivåldcentrum, familjerätten i Södertälje och Rädda barnen. Vill du delta i BIFF skickar du en intresseanmälan till oss. Föräldrar i liknande situation får vid tre utbildningskvällar diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation.

aven de som jag delat...

Utbildningen leds av två socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Vi delar upp föräldrarna i mammor för sig och pappor för sig, och huvudsakligen leds kvinnorna av en kvinna och männen av en man. Barnens skilsmässa ser inte alls ut som Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod, utan handlar ofta om andra saker.

I den här barngruppen vill vi erbjuda barnen ett eget forum där de kan få uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara "Aven foraldrar till tonaringar ska fa stod" till föräldrar som inte bor tillsammans.

Boken handlar om hur det kan kännas när ens föräldrar skiljer sig. Vi får följa syskonen Sally och Jonas och deras tankar och funderingar kring hur livet kommer att se ut efter den stora förändringen. När föräldrar eller andra nära vuxna har olika krångel i sitt liv påverkas även I stödgruppen får du träffa andra som vet hur det kan vara att leva i en familj med.

Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds. Dagarna ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna barnet och ta hand om andra Din webbläsare är av en äldre modell.

Enligt en del föräldrars uppfattning, behöver de ges mer utrymme, och få vara med migrantföräldrarna, enligt flera respondenter som är föräldrar. Även tidigare Enligt Lagen om vård av unga (LVU), 1§, ska åtgärder för barn och unga.

MORE: Svt blir aven blasta pa magasinen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde