Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

92.5m FM

Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna

opinion

Redan i mitt första "Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna" på denna sida i januari skrev jag om Macchiarini-affären, om hur jag såg på den och om det nyvalda konsistoriets uppgifter. Jag inser att detta i dagens multidisciplinära värld kan vara lättare sagt än gjort. Men jag tror att forskarvärlden måste ta till sig det som gäller för oss andra, vanliga dödliga; när man sätter sitt namn under något så står man också för innehållet och går i god för det som är skrivet.

Och kan man inte göra det så får man ange sina reservationer. Behovet av att ta Vancouver-reglerna på fullt allvar är stort. Trots tydliga regler kring medförfattarskap hos medicinska tidskrifter uppger, enligt en studie redovisad i Läkartidningen i augusti, över hälften av disputerade inom medicin att reglerna inte följs. Många seniora forskare påstods där inte bry sig så mycket om reglerna, utan vara mer besjälade av att deras namn och deras vänners namn kommer med i så många artiklar som möjligt.

När jag från en tidigare tillvaro i den politiska världen Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna att bekanta mig med den akademiska har jag till min stora förskräckelse upptäckt att likheterna är större än skillnaderna. Sålunda anmäldes under sommaren rektor och prorektor Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna misstänkt forskningsfusk. Det är för mig uppenbart att anmälningarna mindre handlar om deras forskning och mer om de s.

Jag grundar denna ståndpunkt på att en utländsk anmälare på sin egen internetsite varit mycket tydlig med sina bevekelsegrunder:. People living in glass houses should not threw stones. Dahlman-Wright and Ottersen, instead of apologising and thanking the Macchiarini whistleblowers, threw stones at them, by finding them guilty of research misconduct and negligence. Rektor har kort sagt inte rätt att döma någon visselblåsare, eftersom han själv är en stor skurk.

Anmälan mot rektor gällde en 20 år gammal artikel och Pasteur-institutet i Paris kunde häromdagen bekräfta att anmälan var helt ogrundad. Anmälan mot prorektor gällde artiklar där det vid publicering synes ha skett en förväxling av bilder. Ett fel förstås, men inte något som per automatik säger att det varit fråga om oredlighet. Icke desto mindre har KI en skyldighet att utreda saken och för att undvika nya anklagelser för att vi håller varandra om ryggen så har vi lämnat över själva utredningen till rektor på Göteborgs universitet.

Anmälaren har felaktigt fått för sig att prorektor tidigare fattat beslut riktade mot visselblåsarna, när sanningen är att hon tvärtom bl.

Anmälaren har i ett brev till mig gjort mycket tydligt vilka konspirationsteorier det handlar om:. With the background of her own shortcomings with research integrity, it does seem to be a message to her lab and to KI to keep quiet about what they might know about her own research. She also gave support to a number of KI researchers whose data manipulations were or are being whitewashed by KI … Again: Because she has things to hide, as we keep discovering.

En inhemsk anmälare av prorektor är väl känd på både KI och de medicinska tidningsredaktionerna. Om man söker på hans namn i KI: Under åren — har han snittat på inkommande skrivelser per år.

Själv har jag fått ett s. Kondensstrimmor från flygplan är medvetna utsläpp av gifter och — vad kanske inte alla forskare på KI vet — så är Kanelbullens Dag en konspiration som tillverkare av mjöl, socker, margarin och andra giftigheter prackar på oss.

Vi agerar och vi utreder i enlighet med Högskoleförordningens bestämmelser. Men svensk forskning är ute på farliga vägar om anmälningar börjar användas som vapen i helt andra konflikter. Detta understryks också av det förhållandet att forskningsfinansiärerna är mycket känsliga.

Det kan räcka med en anmälan för att pengarna ska dras in. Ingenting kan göra Macchiarini-affären ogjord. Den är ett elände från början till slut och KI har här åtskilligt att skämmas för. Skandalen har också fått konsekvenser.

Jag har i olika sammanhang — senast i mitt föregående blogg-inlägg — tackat visselblåsarna för deras insats. Jag inser också att de hade en rejäl uppförsbacke fram till dess att TV-reportaget sändes och att de fick ta mycket stryk när de gav sig på den upphöjde och beskyddade ikonen Macchiarini. Men det är samtidigt viktigt att inse att uppgiften för dagens konsistorium inte är att bedriva räfst och rättarting, utan att Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna framåt och säkerställa att något sådant inte kan upprepas.

I den meningen ligger Macchiarini-skandalen bakom oss med det undantaget att rektor haft att fatta beslut i de olika oredlighetsärendena. Och det gjorde han i juni på ett både ambitiöst och grannlaga sätt. Hans uppdrag var att behandla en enda sak, nämligen den vetenskapliga halten i sex artiklar och de 43 författarnas ansvar för detta.

Nu är det finansiärerna till...

Däremot ingick det inte i hans uppgift att värdera författarnas agerande i andra sammanhang. Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala Etikprövningsnämnden ville fälla alla 43 författare rakt av. Jag noterar att Gösta Gahrton i en artikel ansett detta orimligt. Det skulle enligt honom innebära en kollektiv bestraffning. Och rektor gjorde mycket riktigt en individuell bedömning. Det ledde till att fem frikändes och 31 ansågs klandervärda men inte skyldiga till oredlighet i forskning.

Det känns väldigt märkligt när man nu söker vända denna mer nyanserade bedömning emot honom. I en stort uppslagen artikel på Svenska Dagbladets kultursidor i tisdags blandades återigen oredlighetsärendet samman med KI: Jag ska inte orda mer om den saken här.

Jag svarade i onsdagens Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna och den som är intresserad kan ta del av mina synpunkter på min Facebook-sida. I wrote about the Macchiarini scandal, my view of it and the task of the newly elected Board in my first blog post on this page, back in January I realise that, in the multidisciplinary world of today, this may be easier said than done.

Still, I believe that the Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna research community must assimilate what applies to the rest of us, common mortals; when you sign your name to something, it means you are responsible for the contents thereof and that you vouch for what is written. If it is not possible to do so, then one has to make reservations. There is a great need to take the Vancouver rules very seriously. Despite clear rules regarding co-authorship in medical journals, in a study reported in Läkartidningen in August, over half of scientists with doctoral degrees in medicine indicated that these rules are Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna followed.

The study alleged that many senior researchers care little about the rules, and are more concerned about their name and the names of their friends appearing in as many articles as possible. When I acquainted the academic world, having transitioned from my past life in the political world, I discovered, to my great dismay, that the similarities are greater than the differences.

Thus, last summer a complaint was made against the Vice-Chancellor and Vice-President on suspicion of misconduct in research. It is obvious to me that the complaint was not so much about their research, but rather about the so-called whistleblowers, and the fact that the Vice-Chancellor found two of them reprehensible and one guilty of misconduct in research in his decision regarding scientific misconduct.

I base this position on the fact that a foreign whistleblower has been very clear about his motives on his own website:. The complaint against the Vice-Chancellor concerned a year old paper, and the Institut Pasteur in Paris "Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna" the other day that the complaint was entirely unfounded. The complaint against the Vice-President concerned papers where images were seemingly confused at publication.

An error, of course, but not something that automatically entails misconduct. In a letter addressed to me, the complainant described the conspiracy theories very clearly:. An internal complainant against the Vice-President is well-known both at KI and by medical journal editorial staff.

Between andhe averaged incoming letters per year. Condensation trails from aircraft are conscious emissions of toxins and — something not all researchers at KI may be aware of — Kanelbullens Dag [Cinnamon Bun Day] is a conspiracy foisted on us by manufacturers of flour, sugar, margarine and other toxic stuff. The Board and Management of Karolinska Institutet treat all complaints regarding suspected misconduct in research with the utmost seriousness.

We take action and investigate in accordance with the provisions of the Swedish Higher Education Ordinance. However, Swedish research is losing a grip if complaints are to be used as a weapon in other conflicts.

This is also emphasised by the fact that the research funders are highly sensitive. One complaint can suffice for funding to be withdrawn. The Macchiarini scandal cannot be undone. It is deplorable from start to finish, and KI has a great deal to be ashamed of in this context. The scandal has also led to consequences. In a number of contexts — most recently in my last blog post — I have thanked the whistleblowers for their efforts. I also realise that they had an uphill climb until the TV-report was broadcast, and that they took a lot of flak when they attacked the Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna and protected icon Macchiarini.

Meanwhile, it is important to realise that the task of the current Board of Karolinska Institutet is not to conduct an inquisition, but to look ahead and ensure that something of this kind cannot happen again. In this context, the Macchiarini scandal is behind us except to the extent that the Vice-Chancellor has had to issue decisions in the various misconduct cases.

Nu är det finansiärerna till...

He did so in June, in an ambitious and delicate manner. His task was to deal with one single issue, namely the scientific content in six articles and the responsibility of the 43 authors for this. The expert group for misconduct in research of the Central Ethical Vetting Board wanted to hold all 43 authors guilty. I note that in an article, Gösta Gahrton considered this unreasonable. According to him, this would amount to collective punishment. Indeed, the Vice-Chancellor carried out an individual assessment.

As a consequence of this, five were acquitted and 31 were held reprehensible, but not guilty of "Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna" in research. It is very peculiar that attempts are now made to turn this more nuanced assessment against him. I will say no more about this matter here. Vid midsommar avslutade vi ett viktigt kapitel i Macchiarini-skandalens efterföljd när rektor fattade sitt beslut i det stora oredlighetsärendet avseende sex vetenskapliga artiklar med 43 författare inklusive Macchiarini själv.

Vilket beslutet än blivit så hade det varit kontroversiellt. Själv har jag lätt att dela de värderingar och de resonemang som kommer till uttryck i rektors beslut. Jag har självfallet inte varit involverad i handläggningen av ärendet men ändå på avstånd kunnat iaktta med vilken noggrannhet och omsorg och stundtals vånda som arbetet har bedrivits.

Beslutet är välskrivet och så långt jag kan förstå mycket gediget. Men det är inte uppskattat av alla. Särskilt de visselblåsare som fälldes eller klandrades är givetvis besvikna. Jag kan förstå det. Ändå måste man hålla isär saker och ting. Nu är det finansiärerna till hans forskning som är kritiska. Jag är besviken! Vi skall ju stötta forskning som hjälper människor till fler friska år, inte som gör Macchiarinis finansiarer kritiska vi ar besvikna människor far illa, säger Kristina Sparreljung, generalsekretare för.

Nu är det finansiärerna till hans forskning som är kritiska.

Turerna kring den omstridde kirurgen...

Jag är besviken! Vi Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det. LÄS OCKSÅ: Helene Hellmark Knutsson om Macchiarini-skandalen Även om jag vill se att forskningen är en del av hoppet för att vi ska kunna lösa cancerns LÄS OCKSÅ: SVT om Helene Hellmark Knutssons kritik: "Falsk bild" Sverige har en lång tradition av ideella och privata finansiärer av FoU.

MORE: Mh370 anhoriga besvikna pa ny rapport

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde