Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

130.5m FM

Stockholm saluterar doktorer

opinion

Förord Ibland får man i TV: Man läser också stundom i tidningen, att professor den och den har, som det uttrycks, installerats i sitt ämbete. En student, som själv har börjat sin forskarutbildning, får säkert också någon gång frågan, om han eller hon tänker låta sig promoveras. Men vad innebär egentligen sådana företeelser som promotion och installation? Den här skriften vill ge den som är berörd av dessa akademiska seder eller den som är allmänt intresserad av dem, en kortfattad översikt över hur de har utformats och för närvarande ter sig vid de svenska universiteten och de högskolor, som har fasta forskningsresurser.

Vi inleder med en kortare historisk återblick för att sedan beskriva först promotionerna och därefter professorsinstallationerna. Inledningsvis skall dock följande påpekas. I äldre tider var det mesta som hörde till akademiska ceremonier mycket noggrant reglerat genom bestämmelser som Stockholm saluterar doktorer lokalt eller centralt.

Grundläggande i våra dagar däremot måste vara, att det är helt frivilligt, om man vill delta i dessa högtidligheter eller inte. En examinerad doktor behöver inte promoveras och den professor som nyligen har tillträtt sin tjänst, måste inte nödvändigtvis installeras under högtidliga former.

Eftersom det numera också är ett frivilligt åtagande för universitet och högskolor att anordna exempelvis promotioner eller installationer, lägger sig överordnade myndigheter inte i vilka former man ger dessa högtidligheter, lika litet som staten bekymrar sig om hur den enskilde firar jul eller midsommar.

Det händer dock ganska ofta att en informationssökande frågar efter lagstiftning, förordningar och reglementen, när det gäller sådant som diplom, lagerkransar, hattar, brodyr på frackkragar och ringar. Men praktiskt taget aldrig kan man hitta sådana bestämmelser. Nu betyder detta naturligtvis inte att det skulle saknas normer i dessa sammanhang; tvärtom styrs verksamheten av praktiska föreskrifter, arbetsordningar, besked om tidsgränser som måste hållas osv.

Allt detta har naturligtvis ytterst sin grund i stundom månghundraåriga sedvänjor men det har också utarbetats med hänsyn till ekonomiska omständigheter, omgivningens krav och mycket annat. En levande tradition är visserligen uppbyggd på vissa grundprinciper, men den förändras ständigt, i takt med tiden. Vidare är traditionslivet starkt decentraliserat; det har utvecklats olika på skilda håll.

Det finns inte två svenska högskolor som har samma festseder fullt ut. Upplysningarna i detta häfte är begränsade till de universitet och högskolor som har rätt att utfärda Stockholm saluterar doktorer och som även sedan länge har haft professurer.

Vid uppräkningar i texten brukas också i regel ovanstående ordning. Universitetstraditionerna grundläggs Under högmedeltiden visade det sig att de gamla katedralskolorna inte räckte till för den Stockholm saluterar doktorer som krävdes. Det växte då "Stockholm saluterar doktorer" mera avancerade läroanstalter, som kallades universitet. Detta system började i Sydeuropa, men universitetsväsendet kom sedan snabbt att sprida sig till bl. England och de tyskspråkiga områdena.

Stockholm saluterar doktorer betydande universitet, färdigutvecklade mot slutet av talet, var Bologna och Paris. Hit brukade också svenska ynglingar fara. Ett fullt utbyggt medeltida universitet hade fyra fakulteter. Först kom den teologiska, självklart eftersom prästutbildningen oftast var huvudsaken. Därefter följde den juridiska och sedan den medicinska. Den filosofiska fakulteten var däremot ett slags förberedande utbildning i de sju Stockholm saluterar doktorer konsterna artessom inte var konster i vår tids mening utan ämnesområden av typen matematik, retorik, astronomi.

Man passerade därför denna s. Denna ordning är något som faktiskt kan spåras också i det sätt på vilket vår tids fakulteter ställer upp sig vid processioner eller i den följd som gäller i kataloger och liknande. Inom den filosofiska fakulteten Stockholm saluterar doktorer man ta vissa examina; den lägsta kallades baccalaureus-examen ordet finns kvar i Bachelor of Arts och därefter kom magistergraden.

Doktor blev man däremot först efter studier vid de högre fakulteterna, således i teologi etc. Det kan i sammanhanget nämnas, att på talet har de filosofiska fakulteterna delats upp. Man har sålunda skapat humanistiska, samhällsvetenskapliga, teknisk-naturvetenskapliga fakulteter m. Alla dessa examina hade olika rituella inslag, som till större delen hämtades från den kyrkliga sfären, men som inte heller var utan element från skråväsendet.

Naturligtvis övertog man riterna, när Norden fick sina första universitet, Uppsala och Köpenhamn Som bekant förde lärosätet i Uppsala en milt sagt tynande tillvaro med flera avbrott under Gustav Vasas regering och den tidiga reformationsepoken för att till sist återupprättas Man vet inget bestämt om vare sig installationer, disputationer eller promotioner vid vårt enda medeltida svenska universitet.

På goda grunder kan det dock antas, att professorer högtidligen insattes i sina ämbeten. Att disputationer förekom är helt säkert och vi kan utgå ifrån att där utdelades magistergrad och teologie doktorsgrad, förmodligen under festliga former, lånade från utlandet. De akademiska högtiderna i våra tider Varje universitet och högskola, inte minst de yngre i kretsen, har sina speciella högtider, som är knutna till just den läroanstalten.

Man firar jubileer och årsfester av olika slag. Förr i tiden fanns vid de gamla universiteten en ganska rå invigningsrit för de nyinskrivna, den s. Den avskaffades så småningom.

Läkare - läkare, vårdcentral, vaccination,...

Stockholm saluterar doktorer och vis har den under senare år, särskilt vid sammanhållen utbildning inom teknik, ekonomi etc. De kommer inte att beskrivas här. Vad som återstår av gemensamma akademiska högtidliga traditioner är numera huvudsakligen doktorsdisputation, doktorspromotion och professorsinstallation.

Med doktorsdisputation menas att en student inom forskarutbildningen, som skrivit och låtit publicera en vetenskaplig avhandling, offentligen försvarar denna, d.

Överhuvudtaget genomsyrade disputationsväsendet universitetens hela verksamhet i forna dagar. Under medeltiden var just dessa tal- och argumentationsövningar, vid sidan av föreläsningarna, den viktigaste utbildningsformen, ett system som härstammade från antika filosofskolor, ända tillbaka till Aristoteles' krets.

Disputationerna har också i Stockholm saluterar doktorer tid, ända fram på talet, försiggått under högtidliga former.

KTH-EKOT Archives

Den som försvarade avhandlingen respondenten var klädd i frack, liksom de tre kritikerna, som kallades opponenter. Förste opponenten var den av fakulteten utsedde, som stod för den tunga kritiken av innehållet.

Andre opponenten, man behövde inte nödvändigtvis utse sådanhade utvalts av respondenten själv och hans främsta uppgift var att granska det formella i skriften. Tredje opponenten slutligen, var en av respondenten utsedd skämtare, som skulle gyckla med avhandlingen och således bereda publik och Stockholm saluterar doktorer en välbehövlig avkoppling i slutet av akten. Det var frivilligt att ha tredje-opponent.

KTH med nästan gäster intar...

Historiskt sett hade seden med tredje-opponent sin grund i de lustigheter som på talet var förknippade med studentbeväringens inte alltför mödosamma vapenövningar och därtill hörande måltider i universitetsstäderna. I och med doktorsexamens successiva införande från förändrades åtskilligt.

I Uppsala och Lund saluteras...

Graden ersattes av examen och disputationen fick en annan karaktär. Före reformen var det offentliga försvarandet av en avhandling alltid slutpunkten i doktorandens utbildning.

Bestämmelserna för doktorsexamen Stockholm saluterar doktorer däremot numera Stockholm saluterar doktorer vissa delar av den s. En disputation i våra dagar liknar snarast en vanlig seminarieövning - låt vara att den genomförs inför öppna dörrar och därför kanske i lite extra spänd stämning. Frack förekommer numera praktiskt taget aldrig i dessa sammanhang och i allmänhet är bara en opponent utsedd.

En festligare middag eller kanske en lunch, sedan disputationens mödor är överståndna, anordnas nog i regel fortfarande. Dessa måltider har ofta sin särskilda rituella utformning, men det är här inte möjligt att gå in närmare på detta. Minst tre veckor i förväg skall det fortfarande offentlig-göras, genom meddelande på universitetets anslagstavla, att en disputation kommer att äga rum.

Detta brukar fortfarande omtalas så, att någon har "spikat" en avhandling. Förr innebar det att ett exemplar av den i allmänhet tjocka skriften, försett med dekanus' fakultetsordförandens eller rektors godkännande, bokstavligen talat hamrades fast på universitetets anslagstavla.

Denna spikning utfördes av respondenten själv under vaktmästares övervakning.

Civilt används den ibland (till...

I evenemanget deltog ofta familjemedlemmar och det kunde ibland förenas med enklare festliga inslag, av typ. Spikningen i dess gamla former torde nu vara avskaffad, utom vid universiteten i Göteborg, Umeå och Linköping. På det sistnämnda Stockholm saluterar doktorer dricker man ibland champagne vid spikningen. Med promotion, i regel kallad doktorspromotion, menas den ceremoni genom vilken ett universitet eller en högskola, som har fasta forskningsresurser, ger de därtill berättigade de yttre tecknen på doktorsvärdigheten.

Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra. Eftersom promotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna får den ett särskilt avsnitt nedan. Detta bör inte förväxlas med att en professor förordnas eller utses; det har skett längre eller kortare tid före installationsakten.

I den medeltida kyrkliga sfären och därmed också i universitetsvärlden förekom främst två invigningsformer. Intronisationen var den akt varmed biskopen tog sin biskopsstol thronus, cathedra i besittning, medan installationen var Stockholm saluterar doktorer högtidliga tillfälle, då en domkapitelsmedlem fördes in i koret och fick inta sin plats i en korstol stallum.

Professorsinstallationen är också en så pass allmänt Stockholm saluterar doktorer och viktig akademisk sed att den här får ett speciellt avsnitt. I detta sammanhang bör också nämnas något om de akademiska insignier, d.

Spiror, som av ålder symboliserar universitetets självstyrelse, förekommer i Uppsala, Lund och Göteborg. De bärs i spetsen av de högtidliga akademiska processionerna av cursorerna eller pedellerna benämningarna skiftari regel närmast före universitetets rektor. I Uppsala framförs dock av pedellen allra främst en stav. Denna, som tillverkades på talet, var ämbetstecken för den s. Linköping har processionsstavar i trä med vävda band och symboler för resp.

Stavarna bärs av prestaven framför Stockholm saluterar doktorer i processionen. Alla universitet och högskolor har numera rektorskedjor. Sigill förekommer vid de skilda läroanstalterna som allmänt igenkänningstecken. I Uppsala har man dessutom sedan ett Stockholm saluterar doktorer vapen, vars symboler, som också återfinns på universitetsflaggan, bygger på det gamla sigillet. Vapnet används i högtidliga sammanhang som rektorsämbetets speciella "befälstecken", s. Bruket av de broderade kragarna är f.

I Sverige förekommer däremot de speciella akademiska dräkter, som är så vanliga i utlandet, bara undantagsvis.

Så infördes i Lund på talet fotsida s. Göteborg har också tagit i bruk en särskild akademisk dräkt.? Till de insignier som är förknippade med promotionerna återkommer vi nedan. Man kan utan överdrift påstå, att Sverige och Finland är de länder, där promotionerna bäst bevarats. I Finland är för övrigt "Stockholm saluterar doktorer" av en mera ålderdomlig och "Stockholm saluterar doktorer" karaktär. Men man har på senare tid också i Norge, efter en period av osäkerhet, alltmer regelbundet anordnat sådana högtidligheter, närmast efter svenskt mönster.

I övrigt kan sägas att naturligtvis finns promotioner på många håll i vår omvärld, men då är de i regel av en annan karaktär, knutna till större jubileer och evenemang och inte som hos oss en reguljär, i de flesta fall årlig företeelse.

KTH med nästan gäster intar denna fredagskväll Stockholms stadshus för att Varje hedersdoktor saluteras med ett kanonskott. Läkare - läkare, vårdcentral, vaccination, vårdtjänster och vårdpersonal, företagshälsovård, hälsokontroller, specialiteter - företag, adresser, telefonnummer.

61 unga doktorer och 16 hedersdoktorer promoveras under fredagen. Promotionsdagen saluteras av under morgonen samt under lunchtid.

MORE: Teaterhost i stockholm cabaret pa dramaten i host

MORE: Bolts kaxiga svar efter supertiden i stockholm

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde