Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

98.4m FM

Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem

opinion

Regeringen bemyndigade den 28 augusti chefen för Kommunika- tionsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort, dir. Samma dag förordnades lagmannen Anders Iacobaeus till särskild utredare.

Till experter att biträda utredningen förordnades den 29 oktober kammarrättsassessom Petter Classon, Finansdepartementet, departementssekreteraren Katarina Elofsson, Miljödepartementet, departementssekreteraren Åsa Johannesson, Finansdepartementet, kanslirådet Ulf Lundin, Kommunikationsdepartementet, Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem Bengt Skagersjö, Svenska kommunförbundet, samt hovrättsassessom Jan Stålhandske, Kommunikationsdepartementet.

Katarina Elofsson entledigades den 9 november Samma dag förordnades Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem Björn Nilsson, Miljödepartementet, till expert.

Mitt uppdrag är slutfört och jag får härmed överlämna betänkandet Miljöstyrande vägavgifter i tätort, ett förslag till en lagstiftning. Utredningen presenterar ett förslag till en lagstiftning om miljöstyrande vägavgifter i tätort. I det följande ges en sammanfattning av betänkan- det.

Han kidnappade och plågade miljonärer...

Sammanfattningen följer betänkandets avsnittsindelning. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en generell lagstiftning för miljöstyrande vägavgifter i tätort samt att överväga och lämna förslag till hur denna generella lagstiftning kan kompletteras med särskilda regler för miljöstyrande vägavgifter i en enskild tätort. Utgångspunkten för uppdraget har varit att lagstiftningen bör vara utformad så att det klart framgår att införandet av ett avgiftssystem skall ske genom respektive kommuns beslut och att det också är respektive kommuns ansvar att utforma och förändra avgiftssystemet inom de ramar lagen ställer upp.

Den centrala uppgiften har Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem att analysera de konstitutionella förutsättningama för ett miljöstyrande vägavgiftssystem, särskilt för att ge kommunerna rätt att besluta om miljöstyrande vägavgifter. En annan uppgift har varit att belysa hur integriteten för den enskilde kan säkras vid tillämpning av en sådan.

Vi redogör för uttalanden i bl. I avsnitt 3 förklaras några vanliga benämningar på Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem avgifts— principer, betalningsmetoder, kommunikationstekniska lösningar m.

Några av Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem benämningar är följande. T illträdesavgift eller passageavgift, som innebär att trafikanten betalar för att få tillträde till ett vägavsnitt såsom gatunätet i en stad, en motorväg, en bro eller en tunnel.

Vistelseavgift, som innebär att trafikanten betalar för att vistas inne i ett definierat område. Färdvägsrelaterad avgift, som innebär att trafikanten fortlöpande betalar för körd vägsträcka.

Fordonsenhet, som är en elektronisk enhet inne i fordonet som möjliggör elektronisk kommunikation med omvärlden. Innehållet i avsnitt 4 syftar till att ge en kort utblick över vad som sker utomlands. Avsnittet är uppdelat enligt följande. Avgifter för användande av vägtransportsystem är en fråga som står högt på dagordningen internationellt, inte minst inom EU. Det senaste initiativet inom EU är de uttalanden som görs i den ovan angivna vitboken i vilken det framhålls som angeläget att utveckla metoder för system med differentierade vägavgifter i städerna.

I avsnitt 5 redogör vi för de olika syften man kan ha för att ta ut avgifter för rätten att få framföra fordon på en väg. I de diskussioner som förs Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem som har förts tidigare om sådana avgifter kan två.

Praktiskt taget samtliga nu existerande avgiftssystem i Europa har till syfte att åstadkomma finansiering. När man talar om att intemalisera vägtrafikens externa kostnader menar man att man med hjälp Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem avgifter försöker åstadkomma att de enskilda trafikanterna får bära samtliga eller i vart fall merparten av de kostnader som vägtrafiken ger upphov till.

Utöver de kostnader som direkt belastar de enskilda trafikanterna, dvs. Genom intemalisering görs även sådana kostnader interna. Det kan emellertid konstateras att genomförandet av en intemalisering innebär en hel del praktiska problem. Ett annat, mer praktiskt tillvägagångssätt, är att i stället basera värderingen av miljön på redan bestämda miljömål. Vårt uppdrag handlar om att använda avgifter för att påverka trafiken.

En förändring bör ske i riktning mot de miljömål som man vill uppnå. Hittills har dock, bortsett från något enstaka undantag, inte något avgiftssystem med detta som sitt primära syfte tagits i bruk. Det pågår emellertid flera utredningar i bl.

Dagens Nyheter

Fördelen med sådana avgiftssystem är att de inte ställer några krav på att generera intäkter och att de i princip inte kräver att man tar hänsyn till andra faktorer än sådana som leder till just det resultat man vill uppnå. För att ett system skall vara möjligt att genomföra är det emellertid viktigt att även bestämmandet av avgifterna uppfyller vissa andra krav och då framför allt att avgifterna upplevs som ändamåls- enliga.

I avsnitt 6 redovisas de krav som utredningen anser att ett system för miljöstyrande vägavgifter bör uppfylla, framför allt för att man skall uppnå acceptans för avgifterna. Vi framhåller att systemet bl.

Det skall dessutom uppfylla erforderliga krav på trafiksäkerhet, rättvisa och personlig integritet m. Utredningen har som en av sina främsta uppgifter haft att analysera de konstitutionella frågor som ett system med miljöstyrande vägavgifter ger upphov till. Denna analys görs i avsnitt 7. Den första konstitutionella frågan är om den miljöstyrande väg- avgiften skall definieras som en skatt eller en avgift.

Gränsen mellan skatter och avgifter är flytande, men en skatt kan "Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem" som ett tvångsbidrag till det allmänna utan direkt motprestation medan en avgift är en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation från det allmänna. Det som är avgörande för om de miljöstyrande vägavgiftema kan betraktas som avgifter i statsrättslig mening "Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem" om den aktuella motprestationen, dvs. Främst med hänsyn till att en kommun inte har rätt att beskatta andra än sina egna medlemmar är det inte möjligt att ha miljöstyrande vägavgifter som kommunala skatter vilket gör att endast alternativet statliga skatter kvarstår.

Eftersom det inte är möjligt för riksdagen att delegera beslutanderätt avseende skatter får det konstateras att delegation inte är någon framkomlig väg för att ge kommunerna inflytande över de miljöstyrande vägavgiftema. Frågan är vilken grad av beslutanderätt över de miljöstyrande vägavgiftema en kommun skulle kunna erhålla genom rätten att besluta om verkställighetsföreskrifter.

En genomgång av olika exempel leder "Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem" slutsatsen att utrymmet för att med hjälp av verkställighets- föreskrifter ge någon annan än lagstiftaren ett direkt inflytande på lagen om miljöstyrande vägavgifter får anses vara mycket begränsat.

Genom verkställighetsföreskrifter kan det endast bli fråga om beslut i så begränsad omfattning som sådana taxeändringar som endast utgör anpassningar till det allmänna prisläget och om tillfälliga inskränk- ningar av det avgiftsbelagda området på grund av anläggningsarbeten eller andra förhållanden som kan medföra störningar i trafiken.

En möjlighet att ge kommunerna ett avgörande inflytande över systemet är att utforma lagstiftningen på så sätt att det är den kommun i vilken det är aktuellt att införa miljöstyrande vägavgifter som får initiera att lagen får tillämpas inom kommunen. Det bör då anges att kommunen, om vägtrafiken orsakar betydande olägenheter inom kommunen, får anmäla detta till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Därefter får samråd ske med övriga berörda kommuner och myndigheter om huruvida det föreligger förutsättningar att införa en lag om miljöstyrande vägavgifter i den kommun som har gjort anmälan.

Om det anses föreligga sådana förutsättningar skall lokala bestämmelser utarbetas för kommunen i fråga. Dessa lokala bestämmelser får sedan godkännas av riksdagen och fastställas i lag. Avsnitt 8 innehåller en redogörelse för miljöproblemens samband med vägtrafiken och vilken betydelse ett system med miljöstyrande vägavgifter skulle kunna ha för att påverka miljöproblemen i en gynnsam riktning.

Utredningens slutsatser är att ett system med miljöstyrande vägavgifter kan förväntas medföra en påtagligt positiv effekt på trängseln och därmed även på luftföroreningarna i tätorterna. Beträffande olycksfrekvens och bullernivåer får avgifterna i sig anses innebära tämligen begränsade effekter.

Inverkan på olyckor och buller erhålls framför allt indirekt genom Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem vetskapen om den övervakning som systemet medför kan ha en gynnsam effekt på trafikantemas körsätt. Med den kunskap vi har i dag framstår de eventuella negativa effekter på den yttre miljön som de tekniska anordningarna för övervakning och registrering kan medföra, samt eventuella hälsorisker med den mikrovågsteknik som används i detta Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem, som i det närmaste försumbara.

I avsnitt 9 behandlar vi de integritetsaspekter som uppstår vid den registrering och kontroll som erfordras för att efterlevnaden av ett system för miljöstyrande vägavgifter skall kunna upprätthållas. De bestämmelser som därvid är aktuella finns i regeringsformen.

Utredningens förslag innebär att betalning eventuellt inte kan ske anonymt, vilket vi dock anser vara godtagbart från integritetssynpunkt. De slutsatser som redovisas i avsnitt 10 är att det inte skall medges avdrag för kostnaderna för miljöstyrande vägavgifter vid resor till Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem från arbetet men däremot vid resor i tjänsten och i näringsverksamhet.

Eftersom den miljöstyrande vägavgiften är en statlig skatt faller den utanför mervärdesskattelagens räckvidd. I avsnitt 11 beskrivs tre olika metoder Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem hur ett avgiftssystem för miljöstyrande vägavgifter kan utformas samt vilka för- och nackdelar som är förenade med dessa.

Den avgörande Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem mellan de olika metoderna är avgiftsprincipen, dvs. Som vi har redogjort för i avsnitt 3 skiljer man mellan tillträdesavgift eller passageavgift, vistelseavgift och färdvägsrelaterad avgift. Utredningen konstaterar att man i vart fall inte inledningsvis bör välja ett avgiftssystem som bygger på fårdvägsprincipen men att tillträdes- principen och vistelseprincipen får anses som likvärdiga.

Det som bör vara avgörande för vilket av dessa alternativ man bör välja är framför allt de lokala förhållandena, varför man "Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem" bör låsa fast sig vid en avgiftsprincip i den generella lagstiftningen.

Utredningen föreslår att lagstiftningen skall bestå dels av en lag som innehåller generella bestämmelser om miljöstyrande vägavgifter, dels av lagar som innehåller lokala bestämmelser för respektive kommun. Detta utvecklas närmare i avsnitt Den lag som innehåller de generella bestämmelserna skall behandla frågor av mera allmän Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem formell karaktär som bör vara enhetligt reglerade, såsom lagens syfte, under vilka förutsättningar den kan tillämpas, regler för hur de lokala bestämmelserna kommer till och ändras, vem som svarar för att.

De lokala bestämmelserna föreslås reglera frågor som inte är möjliga att reglera i en generell lag såsom t. Dessutom får de lokala bestämmelserna innehålla vissa avvikelser från vad som anges i den generella lagen, såsom föreskrifter om vilka fordon som omfattas av avgiftsskyldigheten och undantag därifrån.

Utredningens förslag innebär att endast bilar omfattas av avgifts- skyldighet i den generella lagen och att de undantag som föreskrivs knyts till bilens registrering och inte till användningsområdet. De lokala bestämmelserna får innehålla avvikelser i dessa hänseenden. De lokala bestämmelserna får även innehålla differentieringar i olika hänseenden, t. Utredningen föreslår att det inte skall finnas något krav på att trafikanten skall kunna erlägga betalning av avgiften i direkt samband med att betalningsskyldigheten uppstår Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem att man skall sträva efter så många betalningsställen som möjligt.

Betalning skall även kunna ske i efterskott samt automatiskt med hjälp av fordonsbundna eller centrala konton. Kontrollstationema bör vara utrustade med både videokameror och elektronisk utrustning för kommunikation med fordonsenheter. Fotografering sker av registeringsskylten på de bilar beträffande vilka det inte kan konstateras att betalning har erlagts.

rätt att använda hela gatuutrymmet,...

Om betalning inte erläggs i rätt tid sänds en faktura med en betalningsanmaning till den som är registrerad som ägare till bilen med en Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem om att förhöjd vägavgift kommer att påföras om betalning inte sker inom en viss angiven tid efter färden.

Det är Vägverket som i första instans skall fatta beslut i frågor om miljöstyrande vägavgifter. Anmälan får också göras när det till följd av planerade eller annars förutsägbara förändringar av vägtrafiken i tätorten riskerar att uppkomma sådana skadeverkningar. Regeringen får meddela närmare föreskrifter om handläggningen av en anmälan enligt första stycket och om samrådsförfarandet i anledning av en sådan anmälan.

De lokala bestämmelserna skall av regeringen underställas riksdagen för prövning och fastställas i lag. I de lokala bestämmelserna får även meddelas föreskrifter om vilka fordon som skall omfattas av eller undantas från avgiftsskyldigheten. Uppsägning skall göras till regeringen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall skyndsamt utarbeta en plan för avveckling av avgiftssystemet. När en sådan plan har utarbetats skall regeringen till riksdagen lämna förslag om upphävande av de lokala bestämmelserna.

De avgifter som inflyter från och med den första dagen i den månad som följer på uppsägningen och under högst 18 månader därefter skall tillfalla staten. Som fordonets ägare anses. Vågtrajikkungörelsen kommer att ersättas av trafikförordningen [ Beloppen anpassas årligen till det allmänna prisläget och skall därvid beräknas till belopp som motsvarar de i de lokala bestämmelserna angivna beloppen multiplicerade med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juli månad året före det år beräkningen avser och prisläget det år då de lokala bestämmelserna träder i kraft.

Beloppen avrundas till hela kronor. Betalas vägavgiften inte inom den tid som angetts i betalningsanmaningen, påförs i stället förhöjd vägavgift. Förhöjd vägavgift får dock inte påföras om det finns anledning att anta att fordonets ägare har mottagit betalningsan- maningen så sent att han inte fått skälig tid på sig att Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem inom den angivna tiden.

Ett vägavgiftssystem som är baserat...

rätt att använda hela gatuutrymmet, barn fick leka överallt, fordon måste framföras Osterrike fick automatiskt vagavgiftssystem Australien, två från Danmark och ett vardera från Israel, USA och Österrike.

En förutsätter system med automatisk kontroll som ännu inte har tagits i bruk i större . och ett vägavgiftssystem i city som tas i drift i början av år En likformig beskattning skulle, vid nuvarande beskattningsförhållanden ( ), innebära att skatten på dieselolja för transportändamål fick höjas med 2.

Österrike införde på torsdagen ett elektroniskt system för att ta ut vägavgifter - '' maut'' - för bussar och tunga lastbilar på landets motorvägar och.

MORE: Hotades med kniv fick fly genom sitt fonster

Nyhetsflöde