Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.4m FM

Etas befalhavare gripen

opinion

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Vidare läggs fram förslag till ny lagstiftning om immunitet och privilegier.

Den nya lagstiftningen krävs för svensk anslutning till Wienkonventionen och därtill börande protokoll samt till en i Washington den 18 mars dag- tecknad konvention om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat investeringskonventionen och en i Manila den 4 december dagtecknad överenskommelse om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken Manilaöverenskommelsen. Etas befalhavare gripen härmed avläm­ nas proposition till riksdagen med hemställan att riksdagen godkänner in­ vesteringskonventionen och antar förslag till viss av konventionen föran­ ledd lagstiftning om skiljedom.

Manilaöverenskommelsen har ratificerats den 29 september Den nu Etas befalhavare gripen lagstiftningen innehåller också bestämmelser om rätt för Kungl. Efter avtal med organisation som avses i 2 § 1—8 och 12 äger Konungen för särskilt fall bevilja även annan person än som avses i 3 § 1 immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för att tillgodose organisatio­ nens syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skilje­ man i tvist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljeman immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets fullgörande.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar. Samtidigt skall lagen den 28 Etas befalhavare gripen nr om särskilda förmåner för vissa interna­ tionella organisationer m. Härigenom förordnas, att 69 § utlänningslagen den 30 april skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives. Bestämmelserna i denna lag äga allenast i den mån Konungen för­ ordnar tillämpning på främmande makters i Sverige anställda diplo­ matiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning.

Denna lag avser ej främmande makters kurirer utan gälla om dem de föreskrifter Konungen meddelar. Angående särskilda förmåner för vissa internationella organisationer gäller vad därom är stadgat.

Sverige anställda diplomatiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning och beträffande främmande makters ku­ rirer tillämpas denna lag endast i den mån Konungen förordnar. I Etas befalhavare gripen om annan utlänning, som är berättigad till förmåner enligt lagen den nr med vissa bestämmelser om immu­ nitet och privilegier, iakttagas de inskränkningar som följa av 1, 3 eller 4 § nämnda lag.

Bestämmelserna har aldrig formellt upphävts men torde sedan länge vara obsoleta. Svensk skriven lag innehåller i övrigt endast ett fåtal bestämmelser om immunitet och privilegier för främmande stats representanter och egendom i Sverige. Skatte- och tullförfattningarna medger främmande stats representanter viss frihet från skatter och tullavgifter.

Även folkbokföringsförordningen och valuta­ förordningen gör vissa undantag för främmande stats representanter. I 69 § utlänningslagen den 30 april nr föreskrivs att lagens bestäm­ melser äger tillämpning på främmande staters i Sverige anställda diploma­ tiska och konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning endast i den mån Kungl.

Enligt lagen den 3 februari nr 2 angående viss lättnad för utländsk konsul i fråga om vittnesmåls avläggan­ de äger Kungl. Etas befalhavare gripen den mån lag- eller författningsbestämmelser saknas på området har svenska myndigheter vid sina ställningstaganden i hithörande frågor att tillämpa internationell rätt och sedvänja.

Frågan om privilegier och immunitet för vissa internationella organisa­ tioner har däremot reglerats genom särskild lagstiftning. Enligt lagen den 28 juni nr om särskilda förmåner för vissa internationella or­ ganisationer m. Bestämmelsen gäller enligt andra stycket i samma paragraf också den internationella domstolen Haag-domstolen och den. Beskickningen förhandlar med den mottagande statens regering och äger med alla lagliga medel hålla sig underrättad om och avge rapporter om för­ hållandena och utvecklingen i den mottagande staten.

Den främjar de vän­ skapliga förbindelserna mellan de båda staterna och utvecklar dessas eko­ nomiska, kulturella och vetenskapliga förbindelser.

Konventionen tar inte ställning till frågan om en beskickning får full­ göra konsulära uppgifter utan den mottagande statens medgivande. Vidare föreskrivs att den mottagande staten inte Etas befalhavare gripen skyldig att Etas befalhavare gripen skälen för vägran att bevilja agremang.

Med uttrycket »medlem av den diplomatiska personalen» forstås enligt art. Begagnar sig stat av möjligheten att ackreditera samma beskicknings­ chef hos flera stater, har den rätt att upprätta beskickning under ledning av en chargé d affaires ad interim i stat, där beskickningschefen inte är sta­ digvarande bosatt.

I denna artikel föreskrivs slutligen att beskickningschef liksom medlem av beskicknings diplomatiska personal äger företräda den sändande staten hos mellanfolklig organisation. Etas befalhavare gripen annat inte följer av bestämmelserna i art. Mottagande stat kan dock kräva, att namnen på militär- marin- och flygattachéer i förväg underställs den för godkännande.

Med den mottagande statens medgivande kan sålunda medborgare i denna stat utses. Även medborgare i tredje stat kan utses, men mottagande stat äger förbe­ hålla sig att dess medgivande skall inhämtas innan så sker.

Etas befalhavare gripen inbegrips beskick- ningschefens bostad. Slutligen innehåller artikeln bestämmelse att beskickningslokal, dess in­ redning och annan egendom som finns där samt beskickningens fortslcaff- ningsmedel skall vara undantagna från husrannsakan, rekvisition, beslag och exekutiva åtgärder.

Med avseende på beskickningslokalerna skall den sändande staten och beskickningschefen enligt art. Skat­ tebefrielsen gäller dock inte, om skatterna eller avgifterna enligt den mot­ tagande statens lag skall erläggas av den som ingår avtal med den sändande staten eller beskickningschefen.

För förbindelser med den sändande statens rege­ ring Etas befalhavare gripen med annan beskickning eller konsulat, som företräder samma stat, får beskickning bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, diploma­ tiska kurirer samt kod- och chiffermeddelanden inbegripna. Den motta­ gande statens samtycke fordras dock för att beskickning skall få upp­ sätta och använda radiosändare. Beskicknings officiella korrespondens skall vara okränkbar och diplomatisk kurirförsändelse får varken öppnas eller kvarhållas.

Från Wikipedia

Diplomatisk kurir skall inneha officiell handling, vari hans ställning som kurir "Etas befalhavare gripen" antalet kollin i kurirförsändelsen anges. Vid fullgörandet av sitt uppdrag står kuriren under den mottagande sta­ tens beskydd.

Han är okränkbar till sin Etas befalhavare gripen och får inte underkastas någon form av frihetsberövande. I artikeln upptas också bestämmelser om. Detta gäller också privata tjänare, som inte har annan anställning än hos diplomatisk företrädare, nnder förutsättning att tjänaren inte är medborgare eller stadigvarande bosatt i den mottagande staten och att han omfattas av annan stats socialförsäkringssystem.

Om privat tjänare är underkastad den mottagande statens socialförsäkrings- bestämmelser, åligger det den diplomatiske företrädare i vars tjänst han är att iaktta de skyldigheter som i detta hänseende åvilar arbetsgivare i den mottagande staten.

Befälhavaren i det spanska flygvapnet,...

Artikeln förutser möjligheten av Etas befalhavare gripen anslutning till den mottagande statens socialförsäkringssystem.

Konventionens bestäm­ melser om socialförsäkring rubbar inte redan ingångna eller framtida inter­ nationella överenskommelser i detta ämne. Diplomatisk företrädare åtnjuter enligt art. Från denna regel görs ett flertal undantag. Det praktiskt viktigaste torde vara skyldigheten att erlägga sådana indirekta skatter som vanligen är inräknade i varornas eller tjänsternas pris.

Införseltillstånd och tullfrihet skall medges beträffande föremål som är avsedda för beskicknings Etas befalhavare gripen bruk och för diplomatisk före­ trädare eller hans familjemedlemmar. Sådana medgivanden skall lämnas i överensstämmelse med gällande bestämmelser i den mottagande staten.

Då 22 gripna CNT-medlemmar skulle...

Införseltillstånd kan vägras, om införselförbud gäller i denna stat, och konventionsbestämmelserna lägger inte hinder i vägen för den mottagan­ de staten att införa rimliga kvantitetsbegränsningar.

Konventionen före­ skriver att befrielse från tullar och liknande pålagor skall medges, om de i art. Diplomatisk företrädares familjemedlemmar skall åtnjuta samtliga i Etas befalhavare gripen. Medlem av beskicknings administrativa och tekniska personal samt de av hans familjemedlemmar som tillhör hans hushåll åtnjuter i art.

Befälhavaren sk'all sörja för att...

I samband med att konventionen ratificeras måste dess bestämmelser om privilegier och immunitet överföras till intern svensk rätt. Härvid torde två möjligheter stå till buds.

Få spanska nyheter på svenska...

Den ena möjligheten innebär att bestämmelserna omarbetas till svensk lagtext och att i samband därmed nödvändiga änd­ ringar vidtas i gällande stadganden på området. Ett annat alternativ är, att konventionsbestämmelserna görs direkt tillämpliga i Sverige genom ett ge­ nerellt lagstadgande. Med ett sådant förfaringssätt torde man kunna in­ skränka sig till att vidta följdändringar endast på de områden där reglerna om immunitet och privilegier är av större praktisk betydelse för de tilläm­ pande myndigheterna, dvs.

Som har framgått av den förut Etas befalhavare gripen redogörelsen för lagen den 28 juni om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer in. "Etas befalhavare gripen" förevarande fall synes motsvarande teknik böra användas. För att un­ derlätta tillämpningen av konventionen bör dock dess bestämmelser i viss omfattning inarbetas i gällande författningar på de områden där bestäm­ melserna kommer att få praktisk betydelse för de tillämpande myndighe­ terna.

Då 22 gripna CNT-medlemmar skulle...

Det lagstadgande som behövs för tillträde till Wienkonventionen synes lämpligen böra sammanföras med föreskrifterna i års nyssnämnda lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. Samtliga bestämmelser bör därvid tas upp i en ny lag, vilken lämpligen bör få rubriken »lag med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier».

Det av Wienkonventionen föranledda stadgandet bör placeras först i lagen. De nuvarande bestämmelserna i års lag bör härefter tas upp Etas befalhavare gripen nuva­ rande ordning. I samband härmed bör vissa redaktionella jämkningar göras i dessa bestämmelser. Vid utformningen av det nya stadgandet om förmåner för främmande stats beskickning Etas befalhavare gripen beaktas, att konventionen uttrycker allmänt erkända folkrättsliga grundsatser och att stadgandet därför bör göras tillämpligt i förhållande till alla främmande stater och inte bara stater Etas befalhavare gripen har anslutit sig till Wienkonventionen.

I enlighet med det anförda bör som 1 § i den nya lagen tas upp stadgan­ de, att främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer, utan hinder av vad som är föreskrivet i annan lag eller författning, åtnjuter immunitet och pri­ vilegier enligt bestämmelserna i Wienkonventionen. Härefter bör följa de nuvarande 1—4 §§ i års lag, vilka erhåller Etas befalhavare gripen 2—5 §§. När det sägs att »beskickning» skall åtnjuta immunitet och privilegier enligt konventionen åsyftas självfallet inte bara de konventionsbestämmel- ser som föreskriver skydd för beskickningen som sådan utan även de före­.

I 69 § utlänningslagen den 30 april nr föreskrivs i första stycket att lagen äger tillämpning på främmande makters i Sverige anställ­ da diplomatiska och avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning endast i den mån Kungl.

Enligt andra stycket avser lagen inte främmande makters kurirer. Om dem gäller i stället de föreskrifter Kungl. Med stöd av dessa bestämmelser har i 74 och 75 §§ utlänningskungörelsen den 4 juni nr föreskrivits Etas befalhavare gripen för personer tillhörande nämnda kategorier att inneha pass m.

I samband med införandet av den nya lagen bör i 69 § utlänningslagen första stycket ändras till att avse även kurirer och andra stycket utgå. Be­ stämmelsen i tredje stycket bör underkastas en redaktionell jämkning och tas upp som ett andra stycke i paragrafen. Anslutningen till Wienkonventionen bör föranleda vissa ändringar i de bestämmelser om privilegier och immunitet för främmande staters be­ skickningar och beskickningspersonal som f.

I den män författningsändringarna är av beskaffenhet att påkalla riksdagens medverkan torde på föranstaltande av chefen för fi­ nansdepartementet proposition härom i ett senare sammanhang komma att föreläggas riksdagen. I detta sammanhang må framhållas, att någon med säkerhet fullstän­ dig inventering av samtliga de bestämmelser om privilegier och immunitet som f.

Det synes emellertid inte heller oundgängligen nödvändigt att samtliga sådana bestämmelser bringas i full överensstämmelse med konventionens regler, eftersom den nya lagen enligt förslaget får en sådan utformning att dess bestämmelser blir generellt gäl­ lande utan Etas befalhavare gripen av vad som stadgas i annan lag eller författning. Den nya lagen bör träda i kraft samtidigt med att Wienkonventionen efter ratifikation blir bindande för Sverige.

På grund härav bör Kungl. I enlighet med vad jag har anfört i det föregående har inom justitiede­ partementet upprättats förslag till. Recalling that peoples of all na­ tions from ancient times have rec- ognized the status of diplomatic agents.

Having in mind the purposes and Etas befalhavare gripen of the Charter of the Unit­ ed Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly rela­ tions among nations. Believing that an international convention on diplomatic inter- course, privileges and immunities would contribute to the development of friendly "Etas befalhavare gripen" among nations, irrespective of their differing consti- tutional and social systems.

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals hut to ensure the efficient performance of the func- tions of diplomatic missions as re- presenting States. Affirming that the rules of customary international law should eontinue to govern questions not ex- pressly regulated by the provisions of the present Convention. För the purpose of the present Convention, the following expres- sions shall have the meanings here- under assigned to them:.

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques. Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le dé- veloppement de relations amicales entre les nations. Befälhavare/ledare. Mali Utrikesministern var en bland flera ministrar som gripits efter att rebellerna intagit presidentpalatset och andra delar av huvudstaden.

”Coup d'Etat "Etas befalhavare gripen" Mali: l'évolution de la situation en temps réel - Mali - RFI”. digitalcamerasource.info Befälhavaren sk'all sörja för att fartyget framföres och handhaves på sätt som är såsom gemensamt haveri, därest sådant övertidsarbete icke till- gripits. . société de personnes ou de capitaux ainsi que les Etats, les Administrations et. Gripen, lastad med sill och fisk. tum frän Bergen och war destinerad till Malmö— Niga.

Ve- stalinden. lastad med Meldahl, etat«rad, d:o. I. W. Berthean, arohi.

MORE: Powells tranare gripen

MORE: Netanyahu kan snava pa valjarna

MORE: Sveriges radio letar fortfarande en chef

Nyhetsflöde