Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.6m FM

Ebo taylor pa gota kallare stockholm

opinion

Underlagsrapport Ljud och virationer. En del mindre justeringar i materialet har gjorts efter det att denna underlagsrapport godkänts. Där det finns skillnader gentemot huvudrapporten gäller vad som sägs i den. Oönskat ljud är störande och höga ljudnivåer kan inverka på hälsan genom att vara stressande och ge sömnstörningar.

Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram en skrift för uller och virationer från järnvägstrafiken. Den innehåller land annat planeringsmål för ulleregränsande åtgärder. Lokaltyp Ekvivalent ljudnivå i dba för ett vardagsmedeldygn Maximal ljudnivå dba fast Bostäder och vårdlokaler Utomhus Inomhus 60 fasad 55 uteplats 70 uteplats 45 Undervisningslokal 45 Aretslokal, kontor 60 Genom att stora delar av Västlänken yggs i tunnel skärmas lufturet ljud från järnvägen effektivt.

Men alla alternativ har sträckor i markplan, ungefär från Göteorgs centralstation och österut till Sävenäs. Där kan det förekomma höga lufturna ljudnivåer från järnvägstrafiken. Lufturet ljud Västlänksalternativen Alla Västlänksalternativ har likartad utformning för delsträckan in mot centralen, och ligger i samma stråk som övrig nationell trafik.

Banverkets riktvärde för ekvivalent ljudnivå klaras i princip överallt. Redan idag domineras ljudilden för ostadskvarteren längs denna delsträcka av ljud från iltrafiken på E Inget av Västlänksalternativen klarar riktvärdet för maximal nivå utomhus. Detta kan skyllas på en loktyp som kommer att ytas ut på längre sikt, varefter även maxvärdena klaras. Förstärkningsalternativet Förstärkningsalternativet inneär att huset väster om Koarnas väg kommer att rivas.

Det medför att hus på östra sidan får höga lufturna ljudnivåer från järnväg och från väg E6. På grund av närheten till järnvägen kommer detta hus att lösas in och verksamheten ändras så att oende inte finns i denna yggnad. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå klaras för Förstärkningsalternativet inklusive angård och infart men inte för maximal nivå. Tunnelavsnitt i jord och ergtunnlar edöms inte ge störande virationer till omgivningen.

I de fall då etongtunnel i jord yggs så att ovanvarande yggnad vilar på tunneln finns risk att det uppkommer kännara virationer. Med åtgärder som till exempel isolering av yggnadsstomme minskas risken. Även för virationer har Banverket tagit fram riktlinjer tillsammans med Naturvårdsverket.

I norra delen av flerostadshus i Olskroken längs Guerogatan är avståndet till järnvägen tillräckligt kort för att kännara virationer kan uppstå. Kring Gustavsplatsen kan avstånden vara så korta att kännara virationer kan uppstå vid de hus som är grundlagda i leran. Stomljud Eftersom det inte finns några nationella riktvärden för stomljud från järnvägstrafik har vi i projektet tagit fram förslag till projektspecifika målvärden. Med målvärden menas således krav som inte är antagna som nationella riktvärden.

De projektspecifika målvärdena för stomljud är avser LpA,maxS dba i konsertsalar och andra känsliga yggnader 30 dba i ostäder 35 dba i teatrar, skolor, iliotek 40 dba i kontor och liknande utrymmen Samråd om dessa värden har skett med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Göteorgs miljöförvaltning.

Naturvårdsverket har i det utökade samrådet angett 30 dba som lämpligt riktvärde för stomljud i de fastigheter som ligger i anslutning till tunneln. Riktvärdena ovan avser maximala nivåer som till exempel uppträder när ett tåg passerar.

Syftet med mätningarna har varit att ta fram underlag för att värdera konsekvensen av en framtida tunnel. Mätningar har land annat genomförs i yggnader som inrymmer speciellt tysta lokaler; Universitetsilioteket, Konserthuset, Ebo taylor pa gota kallare stockholm, Artisten och Akustikinstitutionen på Chalmers.

I dessa lokaler har akgrundsljudnivåer på 25 dba eller lägre uppmätts. Då Västlänken kommer att gå genom tätyggda delar av centrala Göteorg krävs stomljudsreducerande åtgärder i ergtunneln.

Aretet har inriktats på att hitta kritiska punkter med korta avstånd till ostäder eller känsliga verksamheter där det är osäkert om uppställda målvärden klaras "Ebo taylor pa gota kallare stockholm" ej. För dessa punkter har stomljudsnivåer och virationsnivåer från järnvägstrafiken eräknats i närliggande hus.

Efter genomförda eräkningar har vi edömt om det finns andra platser där det kan vara svårt att uppnå uppställda krav på stomljud och virationsnivåer. Beräkningar visar att det går att klara uppställda krav i alla eräkningspunkter med stomljudsreducerande åtgärder.

Utförda mätningar i ostäder över Gårdatunneln visar att det finns stomljudsnivåer som klart överskrider kravnivåerna i projektet. Mellan personer ha stomljudsnivåer som överskrider riktvärdet för Västlänksprojektet, i Nollalternativet Alternativ Haga-Korsvägen Konserthuset ligger på ett kritiskt avstånd och kan få stomljudsnivåer som ligger nära målvärdet på 25 dba om tunneln läggs i norra delen av Ebo taylor pa gota kallare stockholm studerade korridoren.

Spåren ligger på cirka 25 meters djup rakt under yggnaden Artisten som är Musikhögskolans lokal. Beräkningar visar att krav för konsertsalar klaras med stomljudsreducerande åtgärder. På övriga delar av sträckan klaras de uppställda målvärdena för stomljud med marginal.

Logga in på Dagens Nyheter

I varianten Stora Hamnkanalen ligger tunneln i djup lera. I det fall där tunneln yggs ihop med en yggnads stomme eller grundläggning finns viss risk för kännara virationer. Två yggnader erörs, Gamla Posthuset vid Drottningtorget och Skatteförvaltningen i Rosenlund I variant Älvstranden kan Nils Ericsonterminalen li grundlagd på tunnel varvid risk för kännara virationer finns.

Haga-Korsvägen har några svåra passager där stor omsorg krävs för att inte målvärdena för stomljud ska överskridas, som passage av Artisten och Konserthuset. Varianten Stora Hamnkanalen kräver speciell hänsyn för åde stomljud och virationer.

Alternativ Haga-Chalmers Beräkningar visar att målvärdena för stomljud inom ostäder på dba klaras med marginal längs hela sträckan. På några platser kommer den jordförlagda tunneln att gå i direkt anslutning till efintliga yggnader. Detta inneär att grundläggning måste placeras uppe på tunneln. Utformning av stomljudsreducerande åtgärder för dessa hus Ebo taylor pa gota kallare stockholm specialstuderas i senare skede.

Exempel på hus är Gamla posthuset vid Drottningtorget, Skatteförvaltningen i Rosenlund och flerostadshus vid Rusthållareplatsen. På delen Sävenäs-Haga är det samma risk för virationer som i Haga- Korsvägen. Dessutom yggs tunneln direkt under Kv Vätten vid Mölndalsvägen.

I Chalmersområdet finns särskilt känslig utrustning i Mikroelektronikcentrum, Forskarhuset och Fysikhuset. Avståndet till tunneln är dock tillräckligt stort för att kraven för virationskänsliga utrustning ska klaras med god marginal. Haga-Chalmers är mest fördelaktigt av Västlänksalternativen från ljud- och virationssynpunkt. Det har minst antal platser där målvärdena är svåra att nå. Variant Johanneergsgatan har längre sträcka med ergtunnel än variant Skånegatan. Vid passagen av Artisten, Göteorgs stadsteater, Lorensergsteatern, samt Universitetsilioteket Ebo taylor pa gota kallare stockholm det stor "Ebo taylor pa gota kallare stockholm" för att målvärdena för stomljud inte ska överskridas.

Få hus riskerar att påverkas av virationer. I variant Johanneergsgatan riskerar ett hus i sydvästra hörnet av Heden få höga virationsnivåer. I varianten Skånegatan kommer tunneln att passera direkt under Kv Vätten, Mölndalsvägen. Båda varianterna för alternativ Korsvägen är ra utyggnadsalternativ. Förstärkningsalternativet Förstärkningsalternativet inneär att åde gamla och nya Gårdatunneln yggs om med den standard som gäller vid nyyggnad.

Det inneär att ägge tunnlarna utförs med stomljudsreducerande åtgärder. Förstärkningsalternativet är ett ra alternativ, från ljud- och virationssynpunkt. De som idag är utsatta för störande ljud ovan Gårdatunneln kommer att få en ättre situation.

Jämförelse Det lufturna ljudet ger en likartad påverkan för omgivningen i alla Västlänksalternativ. Det är främst på sträckan norrifrån Sävenäs in mot centralen som har höga ljudnivåer. Det finns risk för virationer i yggnader som hamnar i direkt anslutning till etongtunnel i alla alternativ. Alla alternativ kan utföras så att målvärdena för stomljud klaras.

I Förstärkningsalternativet utförs åtgärder i åde gamla och nya Gårdatunneln så att målvärdena för stomljud klaras. Område Helgfri måndag fredag kl Kväll kl samt lördag, söndag och helgdag kl Natt kl samt kväll lördag, söndag och helgdag kl Bostäder för permanent oende och fritidshus Utomhus vid fasad 60 dba 50 dba 45 dba samt 70 dba maximal ljudnivå kl Inomhus ostadsrum 45 dba 35 dba 30 dba samt 45 dba maximal ljudnivå kl Vårdlokaler Utomhus vid fasad 60 dba 50 dba 45 dba Inomhus 45 dba 35 dba 30 dba samt 45 dba maximal ljudnivå kl Undervisningslokaler Utomhus vid fasad 60 dba - - Inomhus 45 dba - - Aretslokaler för tyst verksamhet Utomhus vid fasad 70 dba - - Inomhus 45 dba - - I de fall riktvärde utomhus inte kan klaras med rimliga medel är amitionen att klara inomhusvärdena.

Lufturet ljud kommer främst att uppstå på de sträckor där tunnel kommer att yggas i lera och kring stationerna. Det som ger de högsta ljudnivåerna är slagning av spont, dba på 10 meters avstånd och drift av rigg för slitsmurar sekantpålar, 80 dba på 12 meters avstånd.

Ljudnivåerna från dessa aktiviteter kommer att ligga ca 15 dba under Ebo taylor pa gota kallare stockholm från spontning, pålningsareten och ergareten. Erfarenheter har inhämtats från Götatunneln i Göteorg som under flera år haft pågående tunnelyggnation centralt i Göteorg. Tidvis har några verksamheter kring Götaleden haft störande ljudnivåer men anpassning av framdrivningen, förflyttning av vissa känsliga verksamheter och omfattande information till dem som har tunnelygget i sin närhet har minimerat störningarna.

Transporter utanför aretsområdet jämförs med gängse riktvärde för vägrespektive tågtrafik. Till exempel kommer transporter med material till aretsplatserna och orttransport av sprängsten och jordmaterial att ge upphov till förhöjda ljudnivåer på vägnätet. Ökningen av ljudnivåer kommer främst att märkas i direkt anslutning till aretstunnlarnas öppningar och mindre lokalgator som används. Då trafiken kommer ut på det mer trafikerade vägnätet kommer idraget från projektet att li minimal.

Stomljud När man ygger en järnvägstunnel i erg finns det flera källor som kan ge hörara stomljudsnivåer till yggnader i omgivningen såsom sprängning och orrning. Hur lång period som orrning och sprängning kommer att vara uppfattart "Ebo taylor pa gota kallare stockholm" eroende på avstånd till Ebo taylor pa gota kallare stockholm och hur fort tunnelaretet drivs fram. Vid de närmast elägna yggnaderna kan areten uppfattas cirka ett halvår men för hus längre från tunneln eller där tunneln går djupt i marken kan det möjligtvis höras under ett fåtal veckor.

I detta fall kommer inte heller stomljudsnivåerna att li speciellt höga. Efter diskussion med länsstyrelsen har vi Ebo taylor pa gota kallare stockholm använda allmänna råd för yggaretsplatser på det stomljud som uppstår i omkringliggande lokaler från tunnelarete även om dessa värden avser lufturet ljud. Utifrån mätningar av stomljudsnivåer vid orrningsareten och mätningar vid Gårdatunneln har vi eräknat stomljudspridningen kring framtida orrningsareten för Västlänken.

Resultatet visar översiktligt det område där stomljudsnivåer över 45 dba respektive 35 dba kan förekomma. Detta motsvarar de riktvärde som gäller för dag respektive kväll De högsta ljudnivåerna förväntas av naturliga skäl där husen ligger mycket nära tunneln. De högsta ljudnivåerna uppgår till dba nära tunnelpåslagen för de hus som ligger alldeles över tunneln.

På vissa delsträckor kommer ljudnivån inte att höras på grund av att tunneln går djupt under markytan.

Vid sprängningsareten förekommer höga plötsliga ljudnivåer som kan vara störande och något oroande för dem som or och vistas i omgivningen.

I normalfallet kommer det ara att li fråga om ett fåtal tillfällen per dygn som sprängning sker. För att omgivningen ska vara föreredd när sprängningarna sker, kommer information att spridas. Nattvärdet gäller inte kontorsyggnaderna. Virationer under yggskedet kan ge upphov till skador på yggnader och anläggningar kring tunneln eller endast vara förnimara och därmed störa de oende. Den som skall på ett fullt till- fredsställande sätt teckna kapten John bortgångnes sekreterare Samuel Taylor och biträdande ingeniör Valdemar StockholmO.

W. Ålund, John Ericsson, Några minnesblad, Stockholm . Men allt efter som kanalarbetena fortskredo, flyttade Olof Digitized by Google VID GÖTA KANAL. Svartensgatan 9.

20, STOCKHOLM . Långebo Skogstjänst. .

Dagens Nyheter

Tanterna på Torpet mat & Catering AB. Göta Förvaltning. Taylors and Jones of Sweden AB Kall Kallvägen 05.

Tranås C-G Johansson Saab Krister...

Rockfotos bilder från Ebo Taylor, Göta Källare (Stockholm). Se bilder och beställ - Ebo Taylor spelar på Göta Källare, Stockholm.

MORE: Bolts kaxiga svar efter supertiden i stockholm

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde